اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

جلسه فعالین اقتصادی با جناب مهندس فروزش- نماینده اسبق مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی

نشست فعالین اقتصادی استان با نماینده وقت مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی