اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

دیدار ریاست اتاق بازرگانی با مدیرکل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان

دیدار با آقای کشاورز
دیدار با آقای کشاورز

جلسه ریاست اتاق بازرگانی با جناب آقای کشاورز، مدیر کل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان