اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان موفق به اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ISO9001 ویرایش 2015 شد

در جهت ارتقای ارائه خدمات به اعضا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان، موفق شد گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت (ISO9001) ویرایش 2015 شد.