اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

لیست داوطلبان نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

از سوی انجمن نظارت بر انتخابات:

فهرست نهایی داوطلبان نهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور منتشر شد