اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

طرح پژوهشی (مخصوص پایان نامه های دانشجویی )

از اولویت های پیشنهادی اتاق صورت گرفته استپیشنهاد دانشجو یا استاد راهنما است

مشخصات تحصیلی

درجه تحصیلی اخذ شده دانشگاه رشته تحصیلی گرایش سال اخذ مدرک توضیحات
1 - لیسانس
2 - فوق لیسانس
3 - دکتری

سوابق شغلی

سمت نام موسسه نام شهر/کشور مدت اشتغال

مشخصات استاد راهنمای اول

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی رتبه دانشگاهی

مشخصات استاد راهنمای دوم

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی رتبه دانشگاهی

مشخصات استاد مشاور اول

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی رتبه دانشگاهی

مشخصات استاد مشاور دوم

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی رتبه دانشگاهی

بیان مساله و روش تحقیق

مصوبه کمیته پژوهشی مشترک دانشگاه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی:


[recaptcha]